PROJEKTY UNIJNEProjekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 3 „Energia”
Działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Diecezji Kaliskiej”

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej pięciu budynków użyteczności publicznej z obszaru Diecezji Kaliskiej poprzez zapewnienie zmniejszenia zużycia energii, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery (w szczególności CO2 i pyłów PM10) i ogólną poprawę komfortu termicznego w budynkach.

Całkowita wartość projektu: 6 865 651,13 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 530 762,81 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

 

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 10 267 070,72 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

 

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Projekt jest kontynuacją prac związanych z rewaloryzacją i konserwacją drewnianych zabytków sakralnych Diecezji Kaliskiej. II etap obejmuje działania w 16 kościołach, których celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego (9 zabytków ruchomych i 78 nieruchomych), zwiększenie jego dostępności poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, a także popularyzację wiedzy na jego temat poprzez publikacje drukowane i elektroniczne.

Zaplanowane działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa kulturowego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 471 077,26 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42 PLN